Başvuru Şartları

Başvuru Şartları

 T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI 3‘NCÜ DARICA KISA FİLM YARIŞMASI

 

YARIŞMACI MUVAFAKAT BELGESİ 

 Hazırladığım ve telif hakları bana ait olan aşağıda açık adı yazılı kısa filmin 3’ncü Darıca Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilecek tüm basım, yayım,paylaşım ve sergilenme haklarının kullanımı için Türkiye Cumhuriyeti Darıca Kaymakamlığı’na izin veriyorum. 

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı oğlumun/kızımın/yakınımın 3’ncü Darıca Kısa Film Yarışmasına aşağıda adı yazılan kısa filmle katılmasına izin veriyorum. Gereğini arz ederim. 

ŞARTNAMEYE UYGUNLUK TAAHHÜTNAMESİ 

3’ncü Darıca Kısa Film Yarışması yarışma şartnamesini okuduğumu, yarışmaya başvuru durumumun ve hazırladığım kısa filmin şartnameye uygun olduğunu beyan ederim. 

ÖZGÜNLÜK TAAHHÜTNAMESİ

3’ncü Darıca Kısa Film Yarışmasına gönderdiğim filmin senaryosu, kullandığım görüntü, ses ve müziklerin özgün olduğunu beyan ederim

AYDINLATMA METNİ 

Darıca Kaymakamlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

 

 FİLM EKİBİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yarışmaya katılmanız ve eserlerinizi göndermeniz suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, E-Posta adresi, okul, sınıf, yaş, ” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katıldığınızın belgelenmesi, eserlerinizin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

      Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması, ödül töreninin yapılması, ödül sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak kamuoyu ile ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ödemenin yapılabilmesi için  bankalar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi velisi bulunduğunuz öğrenci  İnternet(web sitesi) yolu  ile  yarışmaya başvuru yapılması ve bilgi girişi yapılması vasıtasıyla
toplamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

          Veri sahibi olarak Darıca Kaymakamlığına  başvurarak;

§   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

§  7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Form da sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Darıca Kaymakamlığı’na iletmeniz durumunda Darıca Kaymakamlığı talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Darıca Kaymakamlığı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Darıca Kaymakamlığı tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

VELİ AÇIK RIZA ONAYI

Darıca Kaymakamlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.