Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI

3’NCÜ DARICA KISA FİLM YARIŞMASI

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Bu yarışma Türkiye genelinde düzenlenmiş olup 15 yaş üstü herkesin katılımına açıktır.

 • Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (Eser Sahibi) veya yapımcısının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. 

 • Bir kişi sadece bir eserle başvurabilir. 

 • 15 yaş ve üzerindeki herkes başvuru yapabilir. 

 • Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup sınıf, okul, kurum vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 • Yarışma “Şehir Komşuluğu” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda “Şehir Komşuluğu” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır. 

 • Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.

 • Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış ve/veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Bu şekilde ve/veya kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır. Eserlerinin daha önce yayınlandığı ve/veya bir yarışmadan ödül aldığı anlaşılan katılımcılar finale kalmış olsalar dahi final listesinden çıkarılırlar. Yerlerine yedek listeden eserler alınır.

 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Yarışma sürecinde uygulama esaslarında ve uygulamada yer almayan konulara dair gerekli değişiklik ve takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığı’na aittir. Yapılacak değişiklikler kesindir itiraz edilemez.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar; bu tür eserlerden katılım adresine gönderilen eserler değerlendirmeye alınmazlar.

 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı eser sahibinin sorumluluğundadır.

 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmen (Eser sahibi) aittir. Başvuru esnasında oynayan veya sesi duyulan kişilerden açık rızalarının alındığına dair ıslak imzalı belgenin tesliminin yapılması şarttır. (Ek-8) 

 • Başvuru yapacak kişiler, 30 Ekim 2024 tarihine kadar yarışmaya özel açılan web sitesi üzerinden başvurusunu tamamlar. Filmde oynayan oyuncuların açık beyanlarını olduğunu kabul eder ve çektikleri filmi, filmde kullanılan görüntü ve seslerin özgün olduğunu beyan eder.. (Ek-5) 

Adres:

Darıca Kaymakamlığı

Yalı Mah. İstasyon Caddesi No: 122 41700 Darıca/Kocaeli

 • Yukarıdaki şartlara uyulmadığı takdirde film değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 • Yarışmanın sonucunun ilan edilmesinden önce Darıca Kaymakamlığı herhangi bir aşamada her hangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme, yarışmayı iptal etme veya final tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

 • Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır. 

 

TEKNİK ŞARTLAR

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.

 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.

 • Başvurular yalnızca internet(web sitesi) kabul edilecektir. Başka türlü başvuru kabul edilmeyecektir.

 • Filmler MP4 formatında olmalıdır.

 • Yarışmaya katılacak filmlerin çözünürlüğü 1920×1080 piksel olmalıdır.

 • Cep telefonu-kamera veya fotoğraf makinesi ile filmler çekilebilir.

 • Başvurular İnternet(web sitesi) ile olacaktır. İstenilen belgeler ile birlikte, film flaş diskte gönderilmelidir.

 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Yarışmaya başvurusu yapılan tüm eserlerin telif hakları dereceye girip girmediğine bakılmaksızın eser sahibine aittir. Darıca Kaymakamlığı eser sahibinden alınan muvafakat ile eserlerin basım, yayım, paylaşım ve sergileme hakkını elde edecektir.

 • Katılımcılar Darıca Kısa Film Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığı’na aittir.

 • Yarışmaya katılan eserler Darıca Kaymakamlığı’nda muhafaza edilecektir.

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir.

 • Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk yarışmacıya aittir.

 • Yarışmaya katılan eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Darıca Kaymakamlığı herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Darıca Kaymakamlığı’nın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Darıca Kaymakamlığı’nın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Darıca Kaymakamlığı’na iadesi gerçekleştirecektir.

 • Yarışmada ödül almaya hak kazananların, ödüllerini ödül gecesinden itibaren 10 gün içinde almayanlar herhangi hak talebinde bulunmayacaktır.

 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. 

 

TEMA AÇIKLAMASI

 

Bu yıl düzenlediğimiz 3.Darıca Kısa Film yarışmasının teması “Şehir Komşuluğu”. Bu tema, modern şehir yaşamında komşuluk ilişkilerinin ve topluluk duygusunun önemini vurgulamayı amaçlıyor. Şehirlerde yaşam, genellikle yoğun ve karmaşık olabilir, ancak bu karmaşa içinde komşuluk bağları, insanlara aidiyet ve güven duygusu kazandırır. “Şehir Komşuluğu” temasında, katılımcılardan şu unsurları ele almalarını bekliyoruz: Komşuluk İlişkileri: Komşular arasındaki etkileşimler, yardımlaşma ve dayanışma örnekleri, küçük jestlerin büyük etkileri. Topluluk Duygusu: Bir apartman, mahalle veya sokak gibi şehir yaşamının mikro topluluklarında nasıl bir birlik ve beraberlik duygusu oluşturulabilir? Günlük Yaşamdan Hikayeler: Şehirde yaşayan insanların günlük yaşamlarından kesitler sunarak, komşuluk ilişkilerinin nasıl şekillendiğini ve geliştiğini göstermek. Farklı Perspektifler: Şehirde farklı kültürler, yaş grupları ve sosyal statülerden gelen insanların komşuluk deneyimlerini nasıl yaşadığını ve zenginleştirdiğini anlatmak. Zorluklar ve Çözümler: Şehirde komşuluk ilişkilerinde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığına dair yaratıcı çözümler. Bu temayı işlerken, katılımcılarımızın, şehirde komşuluk ilişkilerinin neden önemli olduğunu, bu ilişkilerin insanların yaşamlarına nasıl değer kattığını ve şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlatan yaratıcı ve özgün hikayeler üretmelerini bekliyoruz. İster dramatik, ister komik, ister belgesel tarzında olsun, her türlü anlatım biçimiyle “Şehir Komşuluğu” temasını işleyebilirsiniz. Amacımız, şehirde komşuluk kavramını en etkileyici ve ilham verici şekilde izleyicilere aktarmaktır. Katılımcılara bol şans ve yaratıcılık diliyoruz! Şehirde komşuluk hikayelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. FİLM YAP, FARK YARAT!